Vietnamese ministry moves to St. Thomas the Apostle Parish